1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |>

 • 2014

  November

  De wet op de auteursrechten in België
  datum 5 november 2014
  De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten De wetten van 10 en 19 april 2014 hebben de bepalingen betreffende het intellectuele eigendom ondergebracht in het Wetboek van (...)

  De wetten van 10 en 19 april 2014 hebben de bepalingen betreffende het intellectuele eigendom ondergebracht in het Wetboek van Economisch Recht en in het Gerechtelijk Wetboek. Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2015 (KB 12-06-2014).

 • 2013

  Mei

  Beurzenprogramma 2015
  datum 8 mei 2013
  Het beurzenprogramma 2015 is beschikbaar.

  Het beurzenprogramma 2015 is sinds kort beschikbaar. U vindt het hier.

  Vanwege de laattijdige bekendmaking is de eerste indiendatum verplaatst naar 15 juni 2015.

  Zoals u weet wordt met de oprichting van deAuteurs de Nederlandstalige dienstverlening binnen SACD en SCAM geleidelijk afgebouwd, zo ook de info op deze website. Neem voor actuele info zeker een kijkje op de website van deAuteurs - www.deauteurs.be.

 • Februari

  Telenet moet kabelrechten betalen
  datum 8 februari 2013
  Telenet moet kabelrechten betalen aan beheersvennootschappen. Hof van beroep Antwerpen hervormt bestreden vonnis van rechtbank van Mechelen.

  De beheersvennootschappen SACD/Scam/Sofam en deAuteurs zijn tevreden met het tussenarrest van het Hof van beroep van Antwerpen in het sinds 2006 aanslepende kabeldossier. ‘Deze beslissing houdt rekening met de belangen van de auteurs en de specifieke aard van de audiovisuele content die tenslotte de meerwaarde bepaalt van de kabeldistributie in België’, aldus de beheersvennootschappen.

  Ter herinnering, in 2006 heeft Telenet een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen tegen de beheersvennootschappen (AGICOA, Uradex, SACD, Scam, Simin, Imagia, SOFAM en SABAM) om zich te laten vrijstellen van de betaling van het grootste deel van de auteursrechten en deze kosten door te schuiven naar de omroeporganisaties , zoals VTM, SBS of RTL.

  Het is nochtans Telenet die jaarlijks 70 miljoen euro aan auteursrechten int bij haar abonnees. Conform de Belgische auteurswet moeten de kabeldistributeurs de vergoeding voor o.a. scenaristen en regisseurs regelen met hun beheersvennootschappen zoals SACD, Scam of deAuteurs.

  De Mechelse rechtbank heeft de kabelmaatschappij in eerste aanleg gelijk gegeven. Zij volgde de stelling van Telenet dat de kabelmaatschappij een eenvoudig doorgeefluik zou zijn van omroepsignalen en geen verdeler is van betalende analoge en digitale zenderpakketten.

  Het Hof van beroep heeft hier nu anders over geoordeeld: ‘Telenet is geen louter doorgeefluik. Zij stelt diverse pakketten samen en houdt diverse mogelijkheden in”. In tegenstelling tot wat de rechtbank van eerste aanleg oordeelde, ligt de verantwoordelijkheid voor de kabelrechten niet bij de omroepen maar wel degelijk bij de kabelmaatschappij zelf.

  Op de vraag of de zogenaamde ‘directe injectie’ een kabeldoorgifte is, antwoordt het Hof positief. De toestemming van de rechthebbenden is vereist en Telenet zal moeten betalen. Het Hof zegt wel dat het bewijs van de toestemming kan worden gevraagd en zal hier persoonlijk over waken. In een bijkomende zitting zullen zowel Telenet als de beheersvennootschappen moeten bewijzen over welke rechten zij beschikken en voor welke uitzendingen zij rechten claimen. De heropening van de debatten staat gepland op 20 januari 2014.

  De auteurs zullen dus nog even op hun kabelrechten moeten wachten die ondertussen hoog oplopen. Sinds 2006 lopen zij kabelrechten mis voor meer dan 50 zenders die door Telenet worden doorgegeven.

  SACD, Scam, Sofam en deAuteurs hopen dat deze uitspraak een startschot kan zijn voor nieuwe onderhandelingen en roepen Telenet op tot een constructieve dialoog om een billijke oplossing te bereiken voor de kabelrechten waar duizenden scenaristen, regisseurs en auteurs recht op hebben.

 • Januari

  De eerste deAuteurs-prijs uitreiking!
  datum 17 januari 2013
  31 Januari: deAuteurs heft graag samen met u het glas op een creatief 2013 en maakt van de gelegenheid gebruik om de eerste deAuteurs-prijs uit te reiken

  deAuteurs heft graag samen met u het glas op een creatief 2013 en maakt van de gelegenheid gebruik om de eerste deAuteurs-prijs uit te reiken.

  Programma
  - 19u00: ontvangst
  - 19u30: verwelkoming door Willem Wallyn, voorzitter deAuteurs & prijsuitreiking aan Malin-Sarah Gozin, showrunner Clan (2012 Caviar en VTM)
  - 19u45: drink
  - 21u30: einde

  Praktisch
  - Wanneer? Donderdag 31 januari 2013 van 19u tot 21u30
  - Waar? Foyer NTGent, St. Baafsplein 17 - 9000 Gent

  Graag uw bevestiging voor 25 januari 2013
  op info deauteurs.be
  of 02 551 03 45

  Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

  Willem Wallyn, voorzitter
  Katrien Van der Perre, directeur
  de raad van bestuur & het team van deAuteurs

 • 2012

  December

  Kunstenaars in België : welk sociaal statuut?
  datum 5 december 2012
  Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs (update: december 2012)

  Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars?

  Voor kunstenaars bestaat er geen bijzonder sociaal statuut naast dat van loontrekkende (met inbegrip van werkzoekende en begunstigde van het OCMW), zelfstandige en ambtenaar. Kunstenaars vallen dus onder één van die drie statuten, naargelang van het feit of ze gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, aangesloten zijn bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of met een statuut van ambtenaar door de Staat zijn tewerkgesteld.

  Niettemin werden in de sociale wetgeving een aantal specifieke regels voor kunstenaars voorzien om te beantwoorden aan de bijzondere aard van de arbeidsvoorwaarden van kunstenaars, die veelal erg wisselvallig en onzeker zijn. De bijzondere bepalingen, inzonderheid met betrekking tot de werkloosheid, die onder het “statuut van kunstenaar” in de wetgeving zijn opgenomen, hebben tot doel om kunstenaars een betere sociale bescherming te bieden.

  Lees meer: FAQ en 43 antwoorden in ons dossier (zie link hier rechts)

  HET SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR
  - Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars?
  - Uitbreiding van het stelsel van de sociale zekerheid van de loontrekkenden tot de kunstenaars
  - Wat houdt de vermindering van de werkgeversbijdragen in?
  - Wat houdt de kleine vergoedingsregeling in?
  - Welke kunstenaars vallen onder het « sociaal statuut van de kunstenaar »?
  - Wat is een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK)?
  - Kan het dat een loontrekkende bijdragen als zelfstandige moet betalen op de inkomsten van auteursrechten die hij ontvangt?
  - Kan het dat echtgenoten van loontrekkenden bijdragen voor zelfstandigen moeten betalen op de inkomsten van de auteursrechten die zij ontvangen wanneer zij onder de sociale dekking van hun loontrekkende echtgeno(o)t(e) vallen?
  - Zijn taaklonen (het cachet) van kunstenaars van toepassing op artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967?
  - Welke auteursrechten zijn onderworpen aan de toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967?

  DE ZELFSTANDIGE KUNSTENAAR
  - Wat betekent zelfstandig kunstenaar en welke zijn de gevolgen daarvan?
  - Waarom kiezen voor het statuut van zelfstandige?
  - Statuut van zelfstandige wanneer niet aan de voorwaarden van het statuut van kunstenaar is voldaan.
  - Wat zijn de gevolgen van het statuut van zelfstandige?
  - Welke sociale bijdragen moet een zelfstandige betalen?
  - Heeft een zelfstandige recht op werkloosheidsuitkeringen?
  - Verliest een werkzoekende die zelfstandig wenst te worden zijn recht op uitkeringen als hij daarna zijn zelfstandige activiteit opgeeft?

  KUNSTENAARS EN WERKLOOSHEID
  - Toegang tot de werkloosheidsuitkeringen: welke zijn de toegangsregels voor kunstenaars?
  - Wat betekent een « passende dienstbetrekking » voor een kunstenaar?
  - Welk is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en hoe evolueert dat door de tijd?
  - Kan een werkloze een niet-bezoldigde artistieke activiteit uitoefenen?
  - Mag een werkloze een bezoldigde artistieke activiteit in bijberoep - Wat houdt de « kleine vergoedingsregeling » in?
  - Wat gebeurt er indien de artistieke activiteit een hoofd-beroep wordt?
  - Wat gebeurt er wanneer de werkloze een artistieke activiteit uitoefent in het kader van een arbeidscontract of een statuut?
  - Kan een werkloze bestuurder zijn van een handelsvennootschap of van een vzw die artistieke activiteiten beheert?
  - Welke artistieke activiteiten moeten op de controlekaart worden aangeduid?
  - Kan het dat een werkloze bijdragen als zelfstandige moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert?

  KUNSTENAARS EN LOOPBAANONDERBREKING
  - Kunnen auteursrechten worden gecumuleerd met de RVA-premie voor loopbaanonderbreking?

  KUNSTENAARS EN PENSIOEN
  - Heeft een kunstenaar recht op de uitkering van een pensioen?
  - Mag een gepensioneerde een artistieke activiteit uitoefenen?
  - Tot welk bedrag kan een gepensioneerde inkomsten ontvangen uit zijn artistieke activiteit?
  - Wat met de andere activiteiten?
  - Kan het dat een gepensioneerde bijdragen voor zelfstandigen moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert?

  DE KUNSTENAAR EN DE BTW
  - Wat betekent onderworpen zijn aan BTW?
  - Is een kunstenaar onderworpen aan BTW?
  - Wat betekent « vrijgestelde activiteiten »?
  - Welke artistieke activiteiten zijn vrijgesteld van BTW?
  - Welke artistieke verrichtingen zijn onderworpen aan BTW?

 • Roerende voorheffing op auteursrechten blijft 15%
  datum 30 november 2012
  SACD, Scam, deAuteurs en Sofam zijn erg opgelucht dat de regering haar voornemen om de belasting op auteursrechten te verhogen alsnog herziet.

  SACD, Scam, deAuteurs en Sofam zijn erg opgelucht dat de regering haar voornemen om de belasting op auteursrechten te verhogen alsnog herziet.

  De geplande verhoging, die pas begin deze week aan het licht kwam, lokte de afgelopen dagen een storm van protest uit. Artiesten en auteurs trokken aan de alarmbel, terwijl deAuteurs samen met de betrokken beroepsverenigingen uit de creatieve sector één front vormde om de belangen van haar leden te verdedigen. De inspanningen van de voorbije dagen en de solidariteit tussen belangenverenigingen en beheersvennootschappen hebben er zeker toe bijgedragen dat de regering oor heeft gehad voor de argumenten van de creatieve sector.

  Vandaag heeft de regering een voorstel van de minister van Financiën om de belasting op auteursrechten toch op 15% te houden, aanvaard. Dit werd vanmiddag formeel bevestigd op een persconferentie.

  De auteurs van onze vennootschappen en heel de sector halen opgelucht adem, maar maken zich niettemin ernstige zorgen over de toekomst en dringen aan op verder overleg met de overheid.

  U kan het gezamenlijke persbericht van Beroepsfotografen.be, Boek.be, De Acteursgilde, deAuteurs, De Scenaristengilde, JAM, Journalistenmaatschappij, NAV, oKo, Sabam, SACD, Scam, Sofam, Unie van Regisseurs, VAV & UNIZO hierna lezen:

  De creatieve sector is tevreden met de beslissing tot behoud van 15% roerende voorheffing op de auteurs- en naburige rechten. Eerder deze week was sprake van een verhoging naar 25%. We zijn tevreden dat een groeiende sector voor ons land niet ontmoedigd wordt. De creatieve sector ziet het behoud van de huidige maatregel als een positief signaal en als een erkenning van de rol van hun leden als economische actoren. Maar de sector is en blijft kwetsbaar. Dat heeft deze problematiek nogmaals duidelijk gemaakt. De organisaties benadrukken dat het noodzakelijk is in de nabije toekomst werk te maken van een duidelijk statuut voor de creatieven. Daarom vraagt de sector dat de regering ingaat op de vraag tot overleg.

  30 nov 2012

 • Alarm: mogelijke belastingsverhoging van 66% op auteursrechten
  datum 29 november 2012
  Tijdens het recente begrotingsoverleg heeft de regering beslist om de roerende voorheffing op auteursrechten te verhogen van 15% naar 25% en dit zonder enige vorm van overleg met de (...)

  Tijdens het recente begrotingsoverleg heeft de regering beslist om de roerende voorheffing op auteursrechten te verhogen van 15% naar 25% en dit zonder enige vorm van overleg met de sector.

  SACD, Scam, deAuteurs en Sofam hebben samen met de scenaristengilde, de unie van regisseurs, de acteursgilde, de Vlaamse auteursvereniging, Unizo, Sabam en de vereniging van journalisten aangedrongen op een spoedoverleg bij de Eerste Minister en de Minister van Financiën.

  De creatieve sector wil hen duidelijk maken dat deze belastingverhoging van 66% verregaande gevolgen zou hebben voor 90% van alle auteurs, nl. alle auteurs die minder dan 14.000 euro auteursrechten per jaar verdienen. Wij hopen dat de regering deze maatregel nog kan terug schroeven en haar verantwoordelijkheid neemt in het belang van de creatieve sector.

  Blijkbaar is dit niet het enige slechte nieuws dat auteurs deze week mochten incasseren. Uit goede bron vernamen we dat de regering er ook zou aan denken om de forfaitaire kostenaftrek (de forfaitaire kostenaftrek bedraagt nu 50% voor de inkomsten t/m 14.400 euro en 25% voor de inkomsten vanf 14 .400 t/m 28.800 euro) af te schaffen evenals het onderscheid tussen inkomsten uit auteursrechten van minder dan 53.000 euro (beschouwd als roerende inkomsten en verschillend belast) en de inkomsten boven deze grens die als beroepsinkomsten worden gekwalificeerd.

  Dit zou de doodsteek betekenen van de hervorming van 2008 die nochtans werd gestemd door alle partijen die vandaag de meerderheid uitmaken van de regering en de deur opnieuw open zeten voor complete onzekerheid over de de fiscale kwalificatie van auteursrechten.

  De 10.000 leden van SACD, Scam, deAuteurs, Sofam en de gildes kunnen niet toelaten dat de regering terugkomt op de verduidelijking van het belastingregime van auteursrechten die zij in 2008 heeft gecreëerd in het voordeel van de auteurs.

  Deze maatregelen zijn nog moeilijker te vatten daar er reeds overal in het land zwaar dreigt gesnoeid te worden in het budget “Cultuur”.

  Moet men er nog eens op hameren dat de kunstensector een sector is die werk creëert (de investeringscoëfficiënten in deze sector liggen heel hoog) en tevens toekomst schept in de informatiemaatschappij ? Ons land beschikt over een opmerkelijke artistieke know-how op wereldvlak. De duizenden betrokken auteurs begrijpen niet waarom inkomsten afkomstig uit octrooien, waarvan enkele vennootschappen genieten, meestal multinationals, slechts aan 6,80% belast worden.

  Een dergelijke oneerlijke behandeling is ronduit schandalig ! Wij vragen dat de regering terugkomt op haar voorstellen. Wij herinneren eraan dat auteursrechten geen rente zijn voor een kunstenaar maar een noodzakelijke vergoeding die meestal onmiddellijk opnieuw wordt geïnvesteerd in toekomstige creaties.

 • iTems, het nieuwe magazine van deAuteurs
  datum 27 november 2012
  Ontdek iTems, het gloednieuwe magazine van deAuteurs

  Ontdek iTems, het gloednieuwe magazine van deAuteurs.

  Wij houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van de nieuwe vennootschap deAuteurs en hebben ons tot doel gesteld om drie themanummers per jaar uit te brengen: een literair, een audiovisueel en een theaternummer.

  De eerste literaire editie staat in het teken van de Jonge Helden op de Boekenbeurs; een project dat deAuteurs met overtuiging steunt omdat ze gelooft in de kracht van nieuw, jong talent. Een aantal Jonge Helden krijgt in iTems het woord. Daarnaast gaan we ook in op enkele belangrijke evoluties in de literaire sector.

  Zoals u wellicht weet, beweegt er een en ander in het dossier leenrecht. U krijgt van ons een helder overzicht en kunt lezen welke eisen deAuteurs stelt in dit dossier.

  Begin december ontvangen de literaire auteurs een eerste voorschot op de kopie- en leenrechten. deAuteurs blijft ondertussen verder onderhandelen in het Auteurscollege opdat haar leden krijgen wat hen toekomt.

  Aarzel niet om ons te berichten over thema’s waarvan u vindt dat ze bijzondere aandacht verdienen. iTems moet een afspiegeling zijn van wat leeft bij deAuteurs en haar leden, auteurs zoals u.

  Download het eerste nummer van iTems, of doorblader online:

 • Nieuw: herziening van de voorwaarden inzake toegang tot de werkloosheid
  datum 13 november 2012
  Herziening van de voorwaarden inzake toegang tot de werkloosheid voor kunstenaars en het bhoud van de uitkeringen aan het maximaal tarief

  WORDT DE HERFST TOCH NOG ZACHT ?

  Precies een jaar geleden hebben verschillende verenigingen, waaronder SACD, Scam, SOFAM en Pro Spere, een belangrijke politieke actie gevoerd teneinde de interpretatieregels die de RVA trachtte op te leggen, te doen wijzigen.

  Onze oproep werd uiteindelijk aanhoord door de kabinetten van de Eerste Minister, van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk.

  Naar aanleiding van een persbericht van de federale Minister van Werk op 17 oktober 2012, heeft de RVA een rechtzetting gedaan van haar eerdere interpretatie inzake de toegangsvoorwaarden tot de werkloosheid voor kunstenaars en de behoudsvoorwaarden van de uitkeringen aan het maximaal tarief. In dit kader publiceerde zij bijgevolg nieuwe richtlijnen. Het betreft overgangsmaatregelen die min of meer terugkeren naar de interpretatie van de reglementering van vóór oktober 2011. Het initiatief had ambitieuzer en duidelijker kunnen zijn, maar blijkbaar gaat het om een eerste stap teneinde althans een aantal kunstenaars en scheppers uit een uiterst moeilijke economische situatie te redden.

  Binnenkort vindt u hierbij de nieuwe richtlijnen van de RVA.

  Wat zijn de nieuwe wijzigingen ?

  Regels van toelaatbaarheid tot de werkloosheid

  Om even terug in de context te plaatsen : in oktober 2011 had de RVA de toepassing van de cachetregel beperkt tot muzikanten en schouwspelartiesten.

  De RVA zal dit regime voortaan moeten toepassen op :
  - alle muzikanten
  - scheppende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf (scenarioschrijvers, choreografen, audiovisuele regisseurs, tekenaars, …)
  - uitvoerende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf (acteurs, dansers, verhalenvertellers, …)

  Regisseurs, scenarioschrijvers, tekenaars, choreografen, enz. worden dus terug opgenomen in de lijst van begunstigden van deze « cachetregeling ». We merken op dat de opsomming van kunstenaars en « scheppende kunstenaars » in dit artikel niet beperkend is, ook al gebruikt de richtlijn het begrip « podiumkunstenaars en scheppende kunstenaars » die in een brede context kan worden verstaan zoals voorheen het geval was, in afwachting van een wijziging van de reglementering.

  De twee andere toelaatbaarheidsvoorwaarden zijn nog steeds van toepassing, nl. de kunstenaar moet een artistieke prestatie leveren et moet worden vergoed door een taakloon (of cachet – forfaitair bedrag per prestatie).

  Deze regel wordt retroactief terug ingevoerd vanaf 17 juli 2012.

  Behoud van een percentage van toegekende werkloosheidsuitkeringen

  Wat betreft artikel 116§5 KB 25.11.91 inzake het behoud van het hoogste percentage van werkloosheidsuitkeringen (statuut van tijdelijke werknemers), werd de regelgeving eveneens versoepeld.

  Tot nu toe vereiste de RVA dat de begunstigde een uitvoerende kunstenaar of een technicus tewerkgesteld was in het spektakelbedrijf. Wat betreft de scheppende kunstenaars telden enkel degenen mee die met de voorstelling mee op tournee gingen (bv decorbouwers, costumiers).

  De RVA zal dit regime moeten uitbreiden tot alle scheppende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf.

  Opgelet, tot op heden moest een kunstenaar die zijn werkloosheidsperiode wenstte te verlengen aan het maximumtarief één enkel contract van korte duur bewijzen gedurende deze referentieperiode.

  Deze regel is opnieuw retroactief van toepassing vanaf 17 juli 2012 onder volgend voorbehoud :

  Vanaf 1 november 2012 zal de (scheppende) kunstenaar drie contracten moeten voorleggen.

  Tot besluit, ziehier de toepassingsvoorwaarden van artikel 116§5 :
  - een uitvoerende kunstenaar of een scheppende kunstenaar zijn ;
  - tewerkgesteld zijn in het spektakelbedrijf (zie hierboven de definitie van dit begrip) ;
  - de artistieke betrekking moet de hoofdactiviteit zijn ;
  - uitsluitend twerkgesteld zijn met contracten van zeer korte duur (maximum 3 maanden) ;
  - vanaf 1 november 2012, drie contracten met een werkgever of opdrachtgever voorleggen voor de referentieperiode.

  Deze richtlijn regelt helaas de situatie niet van de (scheppende) kunstenaars waarvan het statuut ondertussen werd geweigerd of waarvan hun werkloosheidsuitkeringen werden verminderd tussen oktober 2011 en 17 juli 2012. Wij blijven de gerechtelijke stappen ondersteunen van onze leden die hieronder geleden hebben, samen met de beroepsverenigingen en de vakbonden.

  We betreuren het verder dat we nog niet werden gehoord over de moeilijkheden die onze auteurs ondervinden door de onrechtvaardige interpretatie van de RVA wat betreft de cumul van auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen.

  De Minister heeft verklaard dat deze hervorming als een overgangsmaatregel moet beschouwd worden tot wanneer er een echt kunstenaarsstatuut zal bestaan. Deze richtlijnen dienen ondertussen ter vereenvoudiging van de reglementering en om klaarheid te scheppen in de bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut van de kunstenaars. Het zou dus goed kunnen dat er binnenkort nog veranderingen optreden.

  Voor meer informatie kunt u ons dossier « Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? » in bijlage lezen of ons contacteren.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |>